Informatie

Clubgebouw:

Villa Novalaan 1B, 8531 HM te Lemmer. (’s zomers parkeerplaats strand)
tel.nr. 06 41 749 058

Baan:

Openingstijden: Van ca. 9.00 uur tot 21.00 uur ijs en weder dienende. Voor niet leden bedraagt een dagkaart € 2,00 per persoon per dag. ’s Avonds is de baan verlicht van ca 17.00 uur tot 21.00 uur en is er muziek, zodat iedereen gezellig en veilig kan schaatsen. Verder zijn er vrijwilligers die zorgdragen voor het machinepark en het ijsonderhoud. Als de baan open is zijn er deskundige ijsmeesters aanwezig.
Tijdens de openingstijden wordt er warme chocolademelk, koffie, warme worst en snoepgoed verkocht.

Verenigingsjaar:

1 november tot en met 31 oktober.

Lidmaatschap:

Per verenigingsjaar met stilzwijgende verlenging van jaar tot jaar. Opzegging kan te allen tijde, echter met in achtneming van een termijn van 1 maand voor het verstrijken van het verenigingsjaar. Opzeggingen kunnen alleen schriftelijk via het postadres van het secretariaat of per e-mail.

Lid worden: 

Indien u lid wilt worden, verzoeken wij u bijgaande doorlopende machtiging volledig in te vullen, te ondertekenen en aan de IJsvereniging te sturen. 

doorlopende machtiging

Contributie:

Bedraagt € 10,00 per jaar voor het hele gezin. Voor personen ouder vanaf 18 jaar bedraagt de contributie ook € 10,00 per jaar.

Contributiebetaling:

Via een te verlenen bank/giromachtiging bij inschrijving van lidmaatschap. Bij beëindiging van het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar is er geen restitutie van de contributie.

Bankrelatie:

Rabobank Lemmer rekeningnummer NL94 RABO 0337 0798 62 t.n.v. Penningmeester IJsvereniging Lemmer.

Wijzigingen:

Adreswijzigingen, aanmeldingen, opzeggen lidmaatschap of veranderen van bank/giro, enz. schriftelijk per post of e-mailen naar: info@ijsvereniginglemmer.nl.

Schades:

Het bestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor opgelopen schades en letsel en zijn voor eigen risico.

Verloren voorwerpen:

Kunnen tijdens de openingstijden van het clubgebouw worden afgehaald aan de verkoopbalie.